Wegens aanhoudend drukte kunnen we bij de honden geen, of zeer beperkt, nieuwe klanten meer aannemen. In de schoolvakanties is er sowieso geen plek voor nieuwe klanten. Daarnaast zijn wij wegens vakantie gesloten in de volgende periodes: zaterdag 9 tot en met zondag 24 november 2024 en zaterdag 29 maart tot en met zondag 13 april 2025.

Privacybeleid

Dit is het privacy statement van Vennootschap Onder Firma met gewone structuur Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve V.O.F., hierna: Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08033994 en is gevestigd aan Traandijk 55 (7381 AP) te Klarenbeek. In dit document wordt uitgelegd hoe Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikmaakt van de diensten van Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • – Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • – Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
 • – Afwijkend afleveradres;
 • – Financiële gegevens;
 • – Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • – Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • – contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • – haar diensten te kunnen uitvoeren;
 • – haar dienstverlening te verbeteren;
 • – betalingen te kunnen verrichten;
 • – wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
 • – marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • – nieuwsbrieven te kunnen versturen;
 • – met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve worden persoonsgegevens verwerkt. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve verwerkt uitsluitend gegevens die Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

Bewaartermijn

De door Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • – De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 • – De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • – De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • – Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
 • – Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
 • – Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • – Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • – Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • – Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • – Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve.
 • – Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.
 • – Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via . Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 14 maart 2023.

Contact opnemen

Ervaringen met Dierenpension de Vos van Maarleveldhoeve

Wat zeggen de baasjes over ons pension:

Onze tatrareuen Borzhou en Bayghor komen al sinds hun puppyperiode bij Nicole. Elke keer worden ze weer hartelijk begroet door Nicole, en staan ze te dringen om weer naar hun hokken te lopen. Als we de parkeerplaats oprijden, worden onze honden altijd weer enthousiast; vakantie ook voor hen! Voor ons als baasjes ook een fijn gezicht dat het ze zo bevalt, want dat geeft ons ook een gerust gevoel! Nicole neemt tijd en aandacht voor hond en baas, en de verzorging is er prima! We blijven daar zeker komen.

Review 3

- Vivette en Tom

Hallo ik ben Hunter, een kater van 7 jaar. Mijn vakantie mag ik altijd hier doorbrengen en daar ben ik heel blij om! Heerlijk luieren in het zonnetje in het buitenverblijf of verkoeling zoeken binnen. De verblijven zijn ruim en schoon. Altijd schone bak, heerlijk eten en kattenmelk en ik krijg volop aandacht! Mijn baasje zegt terecht dat het personeel kundig en vriendelijk is. En vind het fijn dat er transparant gewerkt wordt. Zowel mijn baasje als ik hebben zeer goede ervaringen!

Review 2

- Hunter

Al ruim 5 jaar komt onze hond Jairo vrijwel wekelijks in het pension van Nicole. De mogelijkheid tot dagopvang was voor ons destijds een belangrijke overweging voor de keuze van dit pension. Daarnaast hadden wij direct een goed gevoel bij Nicole. Dat gevoel bleek helemaal juist te zijn. Nicole hebben wij in de loop van de jaren leren kennen als iemand met een groot hart voor dieren. Het belang van het dier staat bij haar altijd bovenaan. Onze Jairo komt graag in het pension en is altijd blij als hij weer ‘mag’. Sinds een jaar of 3 hebben wij ook katten. Tijdens onze vakantie verblijven al onze huisdieren in het pension. Op vakantie gaan is al leuk, maar voelt nog fijner als je weet dat je huisdieren in vertrouwde handen zijn.

Review 1

- Jairo